Algemene voorwaarden


1) Toepassingsgebied: Alle commerciële transacties gesloten tussen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “FANSHOPS.BE”, waarvan de zetel gevestigd is te 3545 Halen, Nederstraat 18, BTW BE 0507.830.038, RPR Hasselt (hierna “FANSHOPS.BE”) en de klant, zoals gesloten via de website http://shop.rsca.be (hierna de “website”) en/of zoals gesloten op de maatschappelijke zetel van FANSHOPS.BE, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. FANSHOPS.BE is een groothandel gespecialiseerd in supportersproducten (hierna de “producten”) en houdt eraan zowel middels haar webshop als op de maatschappelijke zetel aan consumenten en professionele klanten te verkopen.

Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van FANSHOPS.BE en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen FANSHOPS.BE en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

Het feit dat FANSHOPS.BE nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover FANSHOPS.BE krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert FANSHOPS.BE niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

FANSHOPS.BE houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2) Offerte: Catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders, publicitaire aankondigingen zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten. Offertes van FANSHOPS.BE zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die producten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Elke offerte is geldig voor een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld op de offerte.

3) Totstandkoming aankoop: Een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel komt pas tot stand nadat de bestelbon zowel door de klant als door een persoon bevoegd om FANSHOPS.BE te verbinden, is ondertekend dan wel door begin van uitvoering van de overeenkomst door FANSHOPS.BE.

De aankoop, gesloten door middel van de website, komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van FANSHOPS.BE. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door FANSHOPS.BE na een correcte betaling van de bestelling door de klant. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden en uitvoeringstermijnen.

Bij annulatie van een bestelling of aankoop, zelfs gedeeltelijk, behoudt FANSHOPS.BE zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van FANSHOPS.BE op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kunnen bewijzen.

FANSHOPS.BE houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de consument-klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan FANSHOPS.BE weigeren uit te voeren.

In het geval FANSHOPS.BE zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de aankoop/bestelling, zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van producten, zal FANSHOPS.BE hiervan de klant binnen de 7 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van FANSHOPS.BE.

4) Herroepingsrecht: De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de website. Ten gevolge van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 heeft de consument-klant het recht om van de aankoop/bestelling van een product af te zien en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit herroepingsrecht dient door de consument-klant te worden uitgeoefend op schriftelijke wijze en binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het bestelde product. Binnen dezelfde termijn dient het goed te worden teruggezonden aan FANSHOPS.BE. De kosten voor het terugzenden van het geleverde product vallen evenwel ten laste van de consument-klant. Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. De consument heeft een termijn van 14 dagen om de overeenkomst te herroepen. Vanaf het moment dat de consument FANSHOPS.BE op de hoogte heeft gebracht van de herroeping, gaat een nieuwe termijn van 14 dagen in waarbinnen de consument het product moet terugsturen naar FANSHOPS.BE. Het geretourneerde product moet onbeschadigd zijn. Het wordt aanbevolen om het product in de originele verpakking te retourneren.

In geen geval beschikt de klant over een recht tot herroeping met betrekking tot een gepersonaliseerd product.

In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping, zowel voor wat betreft de aankoop op de maatschappelijke zetel als middels de website.

Terugbetalingsprocedure: Als een klant niet tevreden is met een artikel, kan hij het binnen 14 dagen na levering terugsturen, maar de retourkosten zijn voor zijn rekening. Zodra FANSHOPS.BE de retourzending ontvangt, zullen zij deze verwerken en binnen 14 dagen krijgt de klant een volledige terugbetaling. Als een klant een volledige bestelling terugstuurt, zal FANSHOPS.BE ook de verzendkosten terugbetalen.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Als een klant niet tevreden is met een artikel, kan het artikel binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd, maar de retourkosten zijn voor rekening van de klant. Zodra de retourzending is ontvangen en als aan de voorwaarden is voldaan, wordt de terugbetaling binnen 14 dagen verwerkt. Als een klant een volledige bestelling retourneert, worden ook de verzendkosten vergoed. Gepersonaliseerde artikelen hoeven niet te worden geretourneerd en worden niet terugbetaald.

5) Prijs: Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW, eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Eventuele kosten voor levering zullen steeds gescheiden worden vermeld.

Ingeval van een bestelling/aankoop middels de website worden de producten verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de website op het ogenblik van de online aankoop.

Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, grondstofprijzen, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is FANSHOPS.BE in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

6) Voorschot: FANSHOPS.BE behoudt zich steeds het recht voor om bij aankopen op haar maatschappelijke zetel aan de klant bij bestelling (i) 50 % van het totale bedrag als voorschot te vragen of (ii) aan de klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

7) Levering: Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van FANSHOPS.BE, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van FANSHOPS.BE.

Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen. FANSHOPS.BE is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant en/of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn door FANSHOPS.BE ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. FANSHOPS.BE behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling.

In het geval van een aankoop via de maatschappelijke zetel van FANSHOPS.BE, gebeurt de levering steeds EX WORKS (Incoterms 2010), zowel wanneer de klant de producten afhaalt op de maatschappelijke zetel als wanneer deze worden afgeleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen gaat steeds over op het ogenblik dat de klant de goederen afhaalt op de zetel van FANSHOPS.BE respectievelijk op het ogenblik dat ze door FANSHOPS.BE worden aangeboden voor vervoer.

In het geval van een aankoop via de website, worden goederen geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms 2010) op het door de klant opgegeven leveringsadres. Bij afwezigheid van de klant bij levering, wordt door de transportdienst een bericht achter gelaten op het leveringsadres met de mededeling dat de klant de bestelling kan ophalen in het op het bericht vermelde postkantoor.

Indien de klant bij de levering de bestelling weigert of wanneer deze niet binnen de termijn, zoals vermeld op het bericht, wordt afgehaald in het postkantoor, zal de bestelling terug gezonden worden naar de maatschappelijke zetel van FANSHOPS.BE. De kosten van terugzending alsook de hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot douanekosten, belastingen, BTW, bewaarkosten) zijn voor rekening van de klant.

Bij een bestelling van sommige producten (oa textiel producten en producten die op maat gemaakt worden), kan er een overproductie plaatsvinden van maximaal 10%. FANSHOPS.BE factureert altijd het juiste aantal producten die worden geleverd, en de klant gaat akkoord om die te aanvaarden en te betalen.

De levertijd hangt af van het land van herkomst. Een normaal artikel wordt binnen een week geleverd en een gepersonaliseerd artikel binnen 2 weken buiten België. Levering in België vindt plaats binnen 2-3 werkdagen na bestelling, voor gepersonaliseerde artikelen kunnen 3-4 dagen nodig zijn. Klanten worden via e-mail op de hoogte gebracht als een bestelling te laat aankomt.

8) Betaling: Voor aankopen gedaan op de maatschappelijke zetel van FANSHOPS.BE, wordt de te betalen kost gefactureerd door FANSHOPS.BE aan de klant. Deze factuur is betaalbaar binnen een termijn 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd, en bovendien wordt het verschuldigde bedrag, verhoogd met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van FANSHOPS.BE om een hogere schadevergoeding te eisen.

Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan FANSHOPS.BE te voldoen, behoudt FANSHOPS.BE zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 3 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom.

Gaat het echter om een bestelling via de website dan kan deze louter door de klant online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van FANSHOPS.BE, tenzij anders overeengekomen op schriftelijke wijze.

Voor de verwerking van deze online transacties doet FANSHOPS.BE een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. FANSHOPS.BE heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Betaalmogelijkheden zijn onder andere Visa, Mastercard, Paypal en Bancontact.

Te late betalingen: Vanaf 1 september 2023 gelden er nieuwe regels voor de invordering van onbetaalde facturen. Volgens deze nieuwe regels moet een consument (B2C) die zijn schuld niet betaalt, een gratis eerste aanmaning worden gestuurd. Na deze eerste herinnering is er een verplichte wachttijd van 14 dagen voordat u nalatigheidsrente kunt vorderen. Bovendien is de hoogte van de nalatigheidsrente beperkt tot wettelijk voorgeschreven maxima.

BE35 0689 0492 3737 (BIC: GKCCBEBB)

9) Elektronische facturatie: Door het bestellen van een product via de website, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door FANSHOPS.BE, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

10) Eigendomsvoorbehoud: In geval van een bestelling gedaan op de maatschappelijke zetel van FANSHOPS.BE, behoudt FANSHOPS.BE zich de eigendom van de aan de klant geleverde producten voor zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren niet volledig heeft betaald. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de producten integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment van levering. De klant verbindt zich ertoe om FANSHOPS.BE onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd. In geval de klant de aan FANSHOPS.BE toebehorende producten doorverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik aan FANSHOPS.BE alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop, zo FANSHOPS.BE hiertoe opteert.

11) Zichtbare en verborgen gebreken: De klant moet direct bij de levering van het goed een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan FANSHOPS.BE over te maken.

Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen (leveringsbon). Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maand na de ontdekking ervan door de klant aan FANSHOPS.BE te worden meegedeeld via het emailadres [email protected]

Voor professionele klanten dienen verborgen gebreken binnen de 4 maand vanaf datum van levering van de producten (leveringsbon), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan FANSHOPS.BE te worden meegedeeld.

Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt deze geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de producten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct bewaard heeft.

Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van het product.

De klant mag in geen geval de producten terugsturen aan FANSHOPS.BE zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. FANSHOPS.BE behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. FANSHOPS.BE is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde goederen, tot wanneer deze door FANSHOPS.BE in haar magazijnen werden aanvaard.

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de producten of schade veroorzaakt door overmacht.

Geen aanspraak op vrijwaring door FANSHOPS.BE voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen.

Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

De waarborgen die FANSHOPS.BE aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van FANSHOPS.BE beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende goederen, met creditering aan de klant.

De klant erkent dat FANSHOPS.BE geen garantie biedt dat de goederen voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied behalve, de regelgeving of vereisten die gelden in België.

12) Aansprakelijkheid: Met uitzondering van de vrijwaring door FANSHOPS.BE volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van FANSHOPS.BE beperkt tot de factuurwaarde (exl. BTW) van de door FANSHOPS.BE geleverde producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

FANSHOPS.BE is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).

FANSHOPS.BE is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Het bestemmen van producten door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. FANSHOPS.BE kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

13) Promoties: Promotionele toegiften door FANSHOPS.BE, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

14) Overmacht/hardship: Indien FANSHOPS.BE, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij FANSHOPS.BE, hetzij bij één van haar leveranciers.

15) Compensatie: Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen FANSHOPS.BE en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen FANSHOPS.BE en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

16) Intellectuele rechten: FANSHOPS.BE garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van zijn productenassortiment. Evenwel behoudt FANSHOPS.BE alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en producten, zodoende de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FANSHOPS.BE mag overgaan tot het kopiëren of gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

17) Persoonsgegevens: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door FANSHOPS.BE aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen FANSHOPS.BE en de klant.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van FANSHOPS.BE meer wenst te ontvangen, dient de klant FANSHOPS.BE hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.

18) Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken: Het Belgisch recht is van toepassing.

Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar FANSHOPS.BE haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij FANSHOPS.BE hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

19) Klachten procedure: 

Als je een klacht wilt aanmelden, kun je contact opnemen met de webshop via [email protected] en je klacht toelichten. Een geschillenbeslechtingsprocedure bij de Consumentenombudsman (https://consumentenombudsdienst.be/nl) en het online geschillenbeslechtingsplatform van de EU (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN) bestaat ook. Komen we er samen niet uit, dan kun je dat als consument doen via Becom. Becom bemiddelt tussen de consument en de verkoper als de klacht op het eerste gezicht terecht is. Je kunt hen bereiken via het klachtenformulier https://becom.digital/nl/consumers-complaints/or schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, [email protected].